Přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ZDAR, a.s.

vydané na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění.

Smluvní přepravní podmínky platí pro linky MHD zajišťované ZDAR, a.s.

 1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu

Přepravní smlouva ve veřejné linkové dopravě vzniká:

a)   nastoupením do vozidla, pokud cestující toto vozidlo neopustí před zahájením jízdy,

b)   zakoupením jízdenky.

Uzavřením přepravní smlouvy vzniká na základě přepravního řádu, tarifu a smluvních přepravních podmínek mezi dopravcem a cestujícím právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen jízdné) podle tarifu s výjimkou osob, které se přepravují bezplatně.

Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo jinou pověřenou osobou.

Právo na přepravu má cestující jen tehdy:

a)není-li vozidlo plně obsazeno, přičemž o obsazení vozidla rozhoduje řidič, na základě údajů v osvědčení o registraci vozidla.

b)splňuje tarifní podmínky pro přepravu (platný jízdní doklad).

c)řídí se ustanoveními smluvních přepravních podmínek.

 1. Nástup a výstup cestujících

Cestující nastupují do vozidla pouze předními dveřmi.Výjimku tvoří pouze osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v MHD, které mohou nastupovat všemi dveřmi. Přednost mají cestující vystupující před nastupujícími. Cestující vystupují zpravidla zadními dveřmi, podle potřeby však pro urychlení výstupu mohou použít i dveře přední. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo zastávku, smí cestující vystoupit, případně i nastoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby dopravce.

 1. Vyloučení osob z přepravy

Dopravce je oprávněn nepřijmout k přepravě nebo vyloučit z přepravy:

a)osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, osoby, které pro nemoc, mimořádné znečistění oděvů, obuvi nebo z jiných důvodů (např. výtržnictví) mohou být ostatním cestujícím na obtíž,

b)osoby bez platného jízdního dokladu,

c)osoby, které ohrožují bezpečnost provozu, svojí vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících,

d)osoby, které přes upozornění pověřené osoby dopravce porušují ustanovení smluvních přepravních podmínek,

e)nepřijmout k přepravě děti do 6-ti let bez doprovodu cestujícího staršího 10-ti let.

 1. Jízdní doklad

Cestující se pro účel kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem. Jízdními doklady jsou:

a)jízdenka pro jednotlivou jízdu,

b)jízdenka časová,

c)průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo smluvních přepravních podmínek právo na přepravu,

d)odbavovací karta (čipová bezkontaktní) – druhy karet a podmínky pro využití blíže jsou stanoveny v cenících vyhlášených ZDAR, a.s.

Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem, nebo v případě pochybnosti o totožnosti u adresných jízdních dokladů, je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky (osobními údaji jsou: jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu cestujícího).

Nesplní-li tuto povinnost je povinen na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy nebo setrvat na místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost. Přirážku je povinen zaplatit i v případě nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečistění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.

Platnost odbavovacích karet je kontrolována odbavovacím zařízením ve vozidle nebo čtečkou revizora.

Jízdní doklad je neplatný jestliže: cestující nedodržel podmínky pro jeho použití,

a)je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu,

b)není řádně vyplněn,

c)údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly pozměněny,

d)je použit neoprávněnou osobou,

e)uplynula doba jeho platnosti,

f)je používán bez fotografie,

g)nejde o originál.

 

 1. Jízdné a dovozné

Tarifní podmínky, druhy a ceny jízdného jsou stanoveny v souladu s platným cenovým výměrem MF a vyhlášeny ceníkem jízdného dopravce zvlášť. Jsou vyvěšeny v autobusech a k nahlédnutí u řidiče.

a)Cestující se při převzetí jízdenky přesvědčí, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout. Cestující je rovněž povinen si zkontrolovat vrácenou hotovost. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

b)Jízdenky vydává řidič ve vozidle. Jízdenka pro jednotlivou jízdu platí jen pro spoj na který byla vydaná a jen pro den na který byla vydaná. Omezení neplatí v případech, kdy z důvodu, které nejsou na straně cestujícího nebyla doprava provedena nebo dokončena. Cestujícímu, který od přepravy odstoupí před odjezdem vozidla ze zastávky, lze jízdné vrátit pouze maximálně do 5 minut od vydání jízdenky, kdy lze jízdenku ještě stornovat.

c)Časová jízdenka (kupon) platí na linkách MHD pro období, na které byla vydaná. Za ztracenou nebo poškozenou jízdenku, dopravce náhradní jízdenku bezplatně neposkytuje, pokud ztrátu nebo poškození nezpůsobil sám.

d)Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, popřípadě prokázání totožnosti, je cestující povinen se jím prokázat.

 1. Odbavovací karty /čipové bezkontaktní/

K odbavení cestujícího na všech linkách zajišťovaných ZDAR., a.s. mohou sloužit také odbavovací karty. Při platbě kartou má cestující nárok na zákaznické jízdné. Karty jsou buď adresné (nepřenosné) nebo anonymní (přenosné). U všech čipových karet je nutné při zakoupení vyplnění žádanky a předložení požadovaných dokladů dle typu karty. Adresné karty slouží jako časové jízdenky nebo k nárokování bezplatné přepravy nad rámec cenového výměru v MHD. Na anonymní kartu vkládá cestující zálohu, ze které se odečítá jízdné nebo dovozné při uskutečnění přepravy. Na adresnou kartu lze kromě dobití kuponu (časové jízdenky) vložit rovněž zálohu, takže může současně sloužit jako karta přenosná. Na základě uzavřených smluv o clearingu může cestující čipovou kartu využít i pro platbu jízdného u jiných dopravců. Bližší informace získá cestující v informační kanceláři dopravce nebo u řidičů ZDAR,a.s..

Za odcizení, zneužití nebo ztrátu karty dopravce neodpovídá. Při ztrátě karty je možné kartu u dopravce, který ji vydal, zablokovat. Při reklamacích je postupováno podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nesprávným zacházením s kartou jako je např. vystavení tepelnému či magnetickému vlivu, mechanické poškození způsobené ohýbáním apod. O vyřízení reklamace rozhodne dodavatel karet.

 1. Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle

a)Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno místo k sezení.

b)Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob.

 1. Přeprava dětí

Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let. Děti do 6ti let jsou na linkách MHD Žďár nad Sázavou přepravovány ZDARMA. Děti od 6ti do 15ti let se přepravují za poloviční jízdné. Děti od 10 do 15 let jsou povinni nárok na poloviční jízdné prokázat průkazem, který vystaví dopravce nebo osobním identifikačním dokladem. Dítě v kočárku se přepravuje vždy zdarma a to včetně kočárku. Přepravu kočárku v příměstské dopravě cestující vždy předem nahlásí řidiči.

 1. Přeprava držitelů průkazů ZTP a ZTP/P a bezplatná přeprava jejich průvodců a jejich vodících psů

Držitel průkazu ZTP a ZTP/P je přepravován na základě předložení platného průkazu na linkách MHD zdarma. Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Průvodcem může být osoba, ale i vodící pes. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání. Tašky na kolečkách a kočárky držitelů prkůkazů ZTP a ZTP/P se přepravují zdarma.

 1. Osoby starší 70 let jsou v MHD přepravovány zdarma na základě platného kuponu (čipové karty).
 1. Přeprava zvířat

Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, není-li jejich přeprava ostatním na obtíž a jsou-li zcela uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Pro přepravu schrán se zvířaty platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel nebo spoluzavazadel.

a)Beze schrány lze vzít do vozidla pouze jednoho psa (toto omezení neplatí, jde-li o dva psy jednoho cestujícího nebo služební psy státní, vojenské a městské policie nebo Armády ČR). Pes beze schrány musí mít bezpečný náhubek (netýká se slepeckého psa), být držen po celou dobu přepravy cestujícím na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné podle ceníku ZDAR, a.s.. Přeprava psa bez schrány může být řidičem odmítnuta z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících. Řidič je oprávněn určit místo ve vozidle pro cestujícího se psem. O případné přepravě dalšího psa bez schrány má právo rozhodnout řidič s ohledem na obsazenost vozidla a bezpečnost cestujících.

b)Psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout. Pes, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P ,je přepravován vždy bezplatně.

 1. Přeprava zavazadel a drobných věcí

Cestující si může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která lze bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, neohrožují-li bezpečnost a nejsou ostatním cestujícím na obtíž. Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle pod jeho dohledem jako ruční zavazadla nebo jako spoluzavazadla. Přeprava jízdních kol je vyloučena.

 

 1. Povinnosti cestujícího

Cestující je povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo ohrozit bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla nebo na ostatní cestující. Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených. Cestující je rovněž povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo vybaveno. Za porušení přepravních podmínek se z hlediska bezpečnosti cestujícího, bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy považuje jestliže cestující při přepravě:

a)se nemůže prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnímu na místě,

b)odmítne uvolnit místo pro cestujícího s platnou místenkou na toto místo nebo odmítá uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

c)mluví za jízdy na řidiče,

d)otevírá za jízdy dveře vozidla,

e)vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat ven,

f)brání použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,

g)kouří ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující,

h)chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním,

i)znečisťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující,

j)poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující,

k)vzal s sebou do vozidla nebo podal k přepravě jako cestovní zavazadlo věc, která nesmí být obsahem zavazadla,

l)zdržuje se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, kde znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla.

Cestující je povinen uposlechnout a dbát příkazů pověřených osob udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé přepravy. Cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného. Jestliže nebyl cestující ve veřejné silniční dopravě přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.

Pokud během přepravy dojde ke zranění cestujícího, je cestující povinen o této skutečnosti neprodleně vyrozumět řidiče autobusu, který zajistí ošetření a oznámí věc Policii ČR k prošetření skutečnosti.

Pověřená osoba je ve veřejné linkové dopravě řidič a průvodčí, nebo jiná osoba pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce.

Pověřená osoba je oprávněna

a)vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečisťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,

b)nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožní přepravní podmínky, zejména obsazenost vozidla,

c)uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího, aby se prokázal osobními údaji

 

Smluvní přepravní podmínky v tomto znění platí od 1.9.2019.